YALOVA ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Üst Ölçekli Planlar

YALOVA

Çevre Düzeni Planı

»Yalova İl Özel İdaresi / 2016

»1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

»Onay Mercii: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yalova İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen Yalova ili 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Analitik Etüd Çalışmaları, Çevre Düzeni Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri hazırlanmıştır. Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Yalova il bütününe ait “sürdürülebilirlik” ilkesi doğrultusunda hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın temel amacı; Yalova ilinin tarihsel süreçten günümüze dek var olan ekonomik, kültürel, sosyal ve coğrafi potansiyellerini kentin ihtiyaçları ile ilişkilendirerek, hedef planlama yılı olan 2035’te mevcut sorunları mümkün olduğu ölçüde çözümlemiş, yaşam kalitesi evrensel standartlara ulaşmış bir kent planlamaktır.

Bu amaçla yürütülen çalışma ile Yalova ilinin doğudan batıya, kuzey kıyılarından güney sınırına kadar olan kentsel ve kırsal tüm yerleşmelerinin potansiyelleri ayrı ayrı dikkate alınarak yerleşmelerin kimliklerini ve yerleşmeler arası kademelenmeyi öne çıkaran bir yaklaşım doğrultusunda hazırlanmıştır.