RİZE ÇAMLIHEMŞİN İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı

İmar Planları

RİZE ÇAMLIHEMŞİN

İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı

»İller Bankası A.Ş. / 2017

»1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: İller Bankası A.Ş. ve Çamlıhemşin Belediyesi

İller Bankası A.Ş. tarafından ihale edilen Rize İli Çamlıhemşin ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüt Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, İller Bankası A.Ş.ye sunulmuştur.

Çamlıhemşin (Rize) Koruma Amaçlı İmar Planının amacı; Çamlıhemşin (Rize) Doğal Sit Alanı ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerin koruma-kullanma dengesinin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması, gelecek kuşaklara aktarılması, korunması gerekli alanlara yönelik plan kararlarının geliştirilmesi, yerleşmenin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkıda bulunulması, yöre halkına yol gösterici çözümlerin belirlenmesi amacıyla koruma amaçlı imar planları ile plan araştırma ve açıklama raporunun hazırlanmasıdır.