NİĞDE YILDIZTEPE İlave ve Revizyon İmar Planı

İmar Planları

NİĞDE YILDIZTEPE

İlave ve Revizyon İmar Planı

» / 2015

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: İller Bankası A.Ş.+ Yıldıztepe Belediyesi

İller Bankası A.Ş. tarafından ihale edilen Niğde İli Yıldıztepe Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüd Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, İller Bankası A.Ş.ye sunulmuştur. Niğde ili, Yıldıztepe beldesi hali hazır harita alanını kapsayan İlave – Revizyon İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan ilave ve revizyon imar planları tanımları çerçevesinde; yürürlükteki imar planının ihtiyaca cevap vermeyen ve/veya uygulamada sorun yaratan kısımlarının revize edilmesi ve planın projeksiyon döneminde beldede oluşması beklenen nüfusa yeterli ilave gelişme alanlarının oluşturulmasıdır. Hazırlanacak İlave – Revizyon İmar Planı ile belde genelinde fiziksel gelişmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, mekânsal, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.