BOLU MUDURNU İlave ve Revizyon İmar Planı

İmar Planları

BOLU MUDURNU

İlave ve Revizyon İmar Planı

»İller Bankası A.Ş. / 2015

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: İller Bankası A.Ş. ve Mudurnu Belediyesi

İller Bankası A.Ş. tarafından ihale edilen Bolu İli Mudurnu İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüt Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanmış olup, İller Bankası A.Ş.ye sunulmuştur.

Bolu ili, Mudurnu ilçesi 1.720,74 ha halihazır harita alanını kapsamakta olup 76 ha alanı kaplayan Koruma Amaçlı İmar Planı çalışma alanı dışında bırakıldığında toplam planlama alanı 1.644,14 ha olarak belirlenmektedir İlave – Revizyon İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yer alan İlave ve Revizyon İmar Planları tanımları çerçevesinde; yürürlükteki imar planının ihtiyaca cevap vermeyen ve/veya uygulamada sorun yaratan kısımlarının revize edilmesi ve planın projeksiyon döneminde yerleşmede oluşması beklenen nüfusa yeterli ilave gelişme alanlarının oluşturulmasıdır. Hazırlanacak İlave – Revizyon İmar Planı ile fiziksel gelişmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, mekânsal, sosyo – ekonomik ve kültürel gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.