BARTIN AMASRA

İmar Planları

BARTIN AMASRA

İlave ve Revizyon İmar Planı

»İller Bankası A.Ş. / 2017

»1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

»1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

»Onay Mercii: İller Bankası A.Ş. ve Bartın Belediyesi

İller Bankası A.Ş. tarafından ihale edilen Bartın İli Amasra 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapım işinin Analitik Etüd Araştırma Raporu ve İmar Planları hazırlanarak Bartın Belediyesince onaylanmıştır.

Bartın ili Amasra ilçesi 469,80 hektarlık Halihazır harita alanının sit alanları hariç tutularak hazırlanan 203.66 hektarlık kısmını kapsayan İlave – Revizyon İmar Planı’nın amacı, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği tanımları çerçevesinde; yürürlükteki imar planının ihtiyaca cevap vermede yetersiz kalan ve/veya uygulamada sorun yaratan kısımlarının revize edilmesi amaçlanmaktadır.