Kentsel Tarım – Agroturizm nedir? Nasıl uygulanabilir?

8 Ocak 2024

Küresel, ekonomik, sosyal ve politik koşullar altında yaşanan değişimler, kentlerin ve kırsal alanların sınırlarını giderek değişmeye zorlamaktadır. Bu değişim nedeniyle sınırların kontrolsüzce büyümesi ve yönünün belirsiz olması, kentler ve kırsal çevre için olumsuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle pek çok ülke, yeni planlama araçlarına ihtiyaç duymaktadır. (Champion ve Hugo 2004, s.50-60)

Bu planlama araçlarından çevreci model olarak öne çıkan Agro Turizm ve Tarım Temalı Kırsal Odaklı Planlama ile; yapılacak olan uygulamaların sınırlayıcı düzeyde olması koşuluyla alanların kendi sınırlarını belirlemesi, tampon bölgeler ile konut alanlarının kontrolsüzce büyümesinin önüne geçilmesi mümkündür. Söz konusu çalışmalara bir pilot bölgede başlanması, Türkiye geneline örnek teşkil edecek deneyimlerin yaşanmasında önem arz etmektedir. Bu pilot çalışmaların, Türkiye’ye yol gösterecek farklı kırsal planlama politikaları, mekânsal karar, strateji ve kurallar içermesi gerekmektedir.  Kır-kent dengelerinin korunması, Kırsal Gelişim Odakları, Stratejik Hedefler vb. gibi konuların dikkatlice incelenerek hazırlanması sonucunda planlar daha etkili hale gelmektedir.

Peki bu çalışmalarla birlikte Kentsel Tarım ve Agro Turizm nasıl uygulanabilir?

Günümüz örneklerinde yeşil kuşakların tasarlanması, yeşil ağların kentin gelişme yönleriyle doğru orantılı kullanılması, kentsel tarım için hobi bahçeleri, çatı tarımı vb. uygulamaların oluşturulması, alana yeni kimlik kazandıracak bitki ve türlerin hasadının yapılması (üzüm bağları ve çiftliklerin oluşturulması ile şarapçılık faaliyetleri vb.) ve katılımcı planlama yaklaşımı ile bölge halkının sorunlarına odaklanarak planlama kararlarının verilmesi de kırsal planlama için önem taşımaktadır.

Önümüzdeki dönemlerde eksikliği hissedilmesi kesin olan yeşil alan ihtiyaçları, doğal çevre ve ekosistemlerin dengesinin korunması bu uygulamalar ve hedefler doğrultusunda sağlanabilecektir.

BLOG Kategorisinde
Bir yorum belirtin