Telefon :0212 662 78 62 - 603 28 28

İMPOMES

İMPOMES

Gayrimenkulünüzü geleceğin teknolojisi ile takip edin.

İMPOMES Mülkiyet Erişim Sistemi kapsamında gayrimenkul projelerinin veri tabanı yönetimi,
GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir. Yönetim; navigasyon
cihazları, mobil internet uygulamaları ve Google Earth uygulamaları GIS sisteminin entegre edildiği uygulama ile sağlanmaktadır.

Veri tabanı yönetim sistemi ile yatırımcılara ait gayrimenkullerin analizini yapmak,
gayrimenkullere ilişkin sorgulamalar yapmak, bilgi de dokümanları tasnif etmek, elemek,
gayrimenkullere değer biçmek mümkün hale gelmiştir. Bu sistem ile yatırımcılara ait tüm
arsa ve gayrimenkullerin mekan ile ilişkilendirilmesi sağlanarak, imar planlarının takibi
gerçekleştirilmekte; yeni yatırım projeleri ile ilgili tüm yer seçimi kriterleri belirlenmektedir.
İMPOMES'in, kullanıcısına sunduğu olanakları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Veri bütünlüğünü sağlamak,
 • Gereksiz veri tekrarını önlemek,
 • Verilerin güvenliğini sağlamak,
 • Yapılan erişimlerde tutarsızlıkların ortaya çıkmasını önlemek,
 • Verilerin üzerinde merkezi denetim sağlamak,
 • Verilerin düzenli güncellenmesine olanak sağlamak,
 • Sistemin kurulum aşamasında;
  • Verilerin hazırlanması,
  • Saha çalışmaları,
  • Masa başı çalışmaları,
  • Sistem tasarımı,
  • Veri girişi,
  • Sorgulama ve uygulama,
  • Haritalama ve raporlama işlemlerini Gerçekleştirmek

İMPOMES'in potansiyel kullanıcıları şu şekildedir:
 • Zincir işletmeler
 • Perakende firmaları
 • Bankalar
 • Benzin istasyonları
 • Lojistik firmaları
 • Pazar araştırma şirketleri
 • Gayrimenkul geliştiriciler - GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları)
 • Portföyünde çok sayıda gayrimenkul bulunan kişi ya da kurumlar
 • İştiraklerinde çok sayıda gayrimenkul bulunan büyük ölçekli şirketler
 • "Kentsel Dönüşüm Projeleri"nde görev alan şirketler

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ

Çalışma alanının; zemin durumu veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle risk teşkil eden bölgelerinin tespitinin yapıldığı, bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait eylemlerin, etaplamaların ve yol haritasının belirlendiği, çalışma alanı sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek rezerv yapı alanlarının tespit edildiği ve uzun vadeli dönüşüm ve finansal modelinin ortaya konularak yöntem ve metotların belirlendiği kapsamlı çalışmaların hazırlanması.

Söz konusu süreç kapsamında;

 

1. MEVCUT DURUM ANALİZİ

1.1.Alansal Analizler

Ülke Bölge İçerisindeki Yeri, Doğal Yapı, Fiziksel Yapı, Tarihsel Araştırmalar, Geçmişteki ve Mevcut Planlara İlişkin Araştırmalar, Sosyo-Demografik Yapı- Ekonomik Yapı, Mülkiyet Durumu, Gelişme Eğilimleri.

1.2.Yapısal Analizler

Mevcut Yapılara İlişkin Analizler, Mevcut Yapıların Ruhsat Durumları, Mevcut Yapıların Risk Durum Tespitleri

1.3.Sentez – Eşik Sentezi – Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 

1.4.Fotoğraf Albümü

2. KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ

Gelecekteki tüm planlama çalışmalarını ve uygulamayı yönlendirecek "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında belirtilen tüm hususların ayrıntılı olarak açıklandığı "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Raporu” nun hazırlanması.

3. UYGULAMA REHBERİ

Hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” doğrultusunda;

·Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında belirlenen ve öncelik sıralaması yapılan uygulama etaplarında (her bir etap için ayrı ayrı olmak üzere) kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek hedeflerin belirlenerek yapılması öngörülen planlama eylemlerine/faaliyetlere/projelere ilişkin öncelik sıralamanın yapıldığı,

·Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında belirlenen her bir uygulama etabına ilişkin eylemlerin/faaliyetlerin/projelerin uygulanma sürecine ilişkin açıklamaların detaylı bir şekilde anlatıldığı,

·Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında yürütülecek çalışmaların kısa vadede hayata geçirilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların uygulama aşamasında nasıl ve ne şekilde yer alacaklarına ilişkin görev tanımlarının yapıldığı,

·Uygulamaya ilişkin dönüşüm ve finansman modelinin açıklandığı,

·Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve etaplama kapsamında daha sonra yapılacak alt ölçekli planları yönlendiren ve alt ölçek planlarda esas alınması gereken planlama esasları ve ilkelerinin bulunduğu

"Uygulama Rehberi” ile "Kentsel Tasarım Fikir Projesi” nin hazırlanması.

4. TÜM VERİLERİN VE SÜRECİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ORTAMINA AKTARIMI

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Çalışma alanın üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarında sürdürülebilirliğinin sağlanması, çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesininyükseltilmesi, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıylabelirlenecek yol haritalarının elde edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin tanımlanması süreci kapsamında;

1. Hak Sahipliği Tespiti Ve Gayrimenkul Değerleme

2. Mevcut Durum Analizi

3. Eylem Planın Hazırlanması

4. İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması

5. Mimari Avan Projelerin Hazırlanması

6. Kentsel Tasarım Projesinin( Ön Proje) Hazırlanması

7. Nihai İmar Planlarının Hazırlanması

8. Kentsel Tasarım Projesi Ve Mimari Uygulama Projelerinin (Kesin Proje) Hazırlanması

9. Maket, 3 Boyutlu Görsel Ve Animasyon Filmerin Hazırlanması

10. Matematiksel Ve Finansman Modelin Oluşturulması( Teknik Rapor )

11. Hak Sahipleri İle Uzlaşma Süreci

12. Tüm Verilerin Ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamına Aktarılması

13. Teknik Müşavirlik Destek Süresi

 

İş ve iş kalemlerinin uygulama süreci ve yönetiminin yapılması.

 

RİSKLİ ALAN İLANI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Riskli Alanların ilan sürecinde için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulması ve sürecin takibinin yapılması.

Söz konusu süreç kapsamında

 

1. TEKNİK RAPOR

2. SINIR KROKİSİ VE KOORDİNAT LİSTESİ

3. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

4. MALİK LİSTESİ

5. YAPISAL ANALİZ RAPORU

6. TASLAK ÖNERİ TASARIM PROJESİ

7. TASLAK ÖNERİ İMAR PLANI

8. DÖNÜŞÜM SENARYOSU VE FİZİBİLİTE RAPORU

9. İŞ UYGULAMA TAKVİMİ’ nin hazırlanması

 

 

Back to Top